søndag 16. juni 2013

Overfladisk skoletenkning


Medlem av Civita, Paul Chaffey, og en studentrepresentant har skrevet om morgendagens skole i en kronikk i Dagsavisen. Bak deres synspunkter ligger det et par underliggende forutsetninger, som etter min mening er både overfladiske og grunnleggende feilaktige. For det første har de et kunnskapssyn som uterlukkende fremmer det vi kaller figurativ læring, og for det andre omtaler de skolen som en institusjon som eksisterer kun for næringslivets behov. Jeg vil gjerne kort få kommentere begge deler.

Figurativ kontra operasjonell kunnskap


Operasjonell forståelse er et innfløkt begrep, men kan litt kort forklares slik: for at forståelsen av et stoff skal være operasjonelt, må den være internalisert, den må være reversibel, og den må kunne settes inn i en sammenheng. Det motsatte kalles figurativ læring. Chaffey og Heide faller i den fellen å tro at det bare er den siste form for kunnskap som skolen skal befatte seg med. Den karakteriseres av å vær en overflatisk læring, der målet ofte bare er å huske fakta eller reprodusere noe til en prøve. Man kan oppøve ferdighet til å løse standardoppgaver, men forståelsen kan være meget mangelfull.

Særlig i fag som matematikk og andre tunge realfag er kronikørenes læringssyn problematisk. Fagmatematikere tenker gjerne på sitt fag etter to hovedlinjer: som problemløsing og som et presisjonsspråk som beskriver mønstre og sammenhenger. Å mestre dette faget er noe langt mer enn å løse standardoppgaver. De to nevnte kronikørene synes å mene at det kun er regneferdigheter det hele går ute på. Det synet passer for øvrig godt sammen med et snevert syn på kunnskap, der skolen kun tildeles rollen med å skaffe næringslivet arbeidstakere som kan utføre rutineoppgaver. Slike rutineoppgaver finnes det jo fortsatt mange av, selv i et høyteknologisk samfunn. Svært mye ingeniør- og IT-arbeid går ut på å gjenta de samme typer beregninger og oppgaver. Men når det gjelder forsknings- og utviklingsarbeid, holder ikke denne holdningen til faget mål. Da må man ha nettopp operasjonell kunnskap. I våre dager er det dessuten en sjeldenhet at noen driver med slikt arbeid alene. Man må kunne samarbeide, noe man bør få trening til i skolen. Det er på bakgrunn av dette mange av oss didaktikere mener at M87 var den beste læreplanen Norge har hatt.

I den læringsteorien som kalles radikal konstruktivisme, sies det at elever alltid danner seg sine private oppfatninger av ting. Faren for misoppfatninger og rene misforståelser er stor. Den beste måten å rette opp dette på, er faglige diskusjoner og oppklaringer. Dette foregår best i et kollektiv. I land der elevene lærer mest matematikk, er man bevisste på nettopp dette. Har man privatlærer, kan selvsagt diskusjonen og oppklaringene foregå mellom elev og lærer. Det er langt verre å diskutere med en datamaskin.

Skolens formålsparagraf


Det synes å ha blitt et fellestrekk for de fleste politiske aktører som diskuterer skole, at de ikke bryr seg om hva skolens, og særlig grunnskolens, oppgave egentlig er, slik det er vedtatt i skolens formålsparagraf. Der sies det ikke noe om at landet trenger ingeniører, eller noen annen yrkesgruppe for den del. Formålet dreier seg om det vi i pedagogiske kretser kaller dannelse. Kort sagt kan dette forklares ved å si at skolens hovedoppgave er å få elevene til å forstå mest mulig av både den fysiske, historiske, sosiale og kulturelle verden. Paragrafen lyder slik:

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Formålsparagrafen viser med all tydelighet at skolen handler om langt mer enn næringslivets behov. Det dreier seg også om å gi elevene kunnskaper som kan anvendes til deltakelse i samfunnslivet, i politiske og andre demokratiske organer, fagforeninger, frivillige lag og organisasjoner. Dette gjelder også matematikkfaget og andre realfag.

Når man ser på skolens formålsparagraf og det læringssyn som må ligge til grunn for å fremme den, kan man trygt trekke den slutningen av læreren aldri vil bli overflødig. Læringsmaskiner og dataprogrammer kan aldri erstatte læreren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar