tirsdag 5. oktober 2010

Hvor mye matematikk har folk flest bruk for å kunne?

Spørsmålet over er ikke enkelt å svare på, for ulike mennesker har ulike behov, og det er flere aspekter ved privat- og samfunnsliv som må vurderes. Ett spørsmål er hva man trenger i det private hverdagslivet, et annet hva man bør beherske av matematikk for å kunne delta i demokratiske organer, et tredje hva man bør kunne for å forstå alminnelige nyheter og samfunnsinformasjon, et fjerde hva man trenger i yrkeslivet. Dessuten kan det være sprik mellom hva den enkelte mener å ha behov for og hva samfunnet trenger av ekspertise. Den offentlige debatten om skole har alltid vært preget av spenningen mellom den enkeltes personlige behov og næringslivets behov for kompetanse. Hva som vektlegges sterkest, vil variere over tid og med ulike politiske konstellasjoner. Kunnskapsløftet av 2006, LK06, må sies å være sterkere preget av næringslivets behov for realfagskompetanse enn det L97 var.
            Selv stilte jeg følgende spørsmål i forbindelse med min hovedoppgave i matematikkdidaktikk:

  • Har matematikkens høye status gjennom historien ført til at abstrakt matematikk har fått en unødvendig stor plass i utdanningssystemet?
  •  Er matematikkundervisningen i skolen preget av en kultur som er fremmed for de fleste elever?
  • Er abstrakt matematikk noe som bare et fåtall eksperter har nytte av og som folk flest verken har praktisk eller samfunnsmessig nytte av?
  • Bruker skolen for mye tid på å lære elevene abstrakt matematikk og for liten tid på å lære dem matematikk som er relevant for det hverdagslivet de møter som voksne?
  • Er det slik at man på de fleste arbeidsplasser bruker bare enkle, rutinemessige algoritmer eller målinger; at store deler av skolematematikken er irrelevant?
  • Er skolen, arbeidslivet og hverdagslivet så ulike at det er urealistisk å tro at man kan gi elever skolekunnskaper som har direkte overføringsverdi til arbeidsliv og hverdagsliv?

Jeg vil ikke driste meg til å svare fyllestgjørende på disse spørsmålene her, men ser gjerne at leserne tenker gjennom dem og diskuterer dem med andre. Noen svar skal jeg imidlertid forsøke å gi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar